Navigate Up
Sign In

Konsultazzjoni pubblika dwar it-tħejjija ta’ Strateġija Nazzjonali għat-Trattament Xieraq tal-Annimali

KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA

Go to the English version

 
Mingħand: Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali
(Id-Dipartiment tas-Saħħa u t-Trattament Xieraq tal-Annimali)
​Ippubblikata: ​19 ta' Mejju 2022
​Tagħlaq: ​ 1 ta' Lulju 2022
​Aġġornata:  ​ 4 ta' Lulju 2022
 

1.      Sfond

L-għan ta’ din l-inizjattiva huwa li tiġbor informazzjoni u opinjonijiet biex tiggwida l-abbozzar ta’ Strateġija Nazzjonali għat-Trattament Xieraq tal-Annimali. Dan il-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika għandu l-għan li jiġbor u jgħaqqad l-informazzjoni miġbura mill-pubbliku u mill-partijiet ikkonċernati rilevanti abbażi tal-objettivi li ġejjin:

 • Li jiġu rriveduti l-miżuri attwali għall-ħarsien tal-annimali bil-għan li jiġu identifikati l-aspetti pożittivi eżistenti u li jistgħu jkomplu jiġu żviluppati, kif ukoll aspetti li jeħtieġu titjib u li għandhom jiġu indirizzati.
 • Biex jiġu kkonsultati l-attivisti, l-NGOs, il-kunsilli lokali, is-santwarji, ix-xelters u ċ-ċittadini bil-għan li jiġi esplorat kif dawn l-entitajiet jistgħu jiġu appoġġjati u jaħdmu flimkien mal-awtoritajiet pubbliċi biex itejbu l-ħarsien tal-annimali. 
 • Li jiġu esplorati l-benefiċċji ta’ aktar għarfien u kampanji edukattivi bil-għan li jiġu żviluppati kampanji mmirati sabiex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet identifikati f’diversi setturi. 
 • Li tiġi kkunsidrata l-estensjoni għal skop ta’ miżuri għall-ħarsien tal-annimali f’Malta li jħarsu lejn groomers, kennels, trainers, u professjonijiet oħra relatati, attivitajiet sportivi u proġetti pubbliċi sabiex jiġi analizzat jekk hemmx il-ħtieġa biex jiżdied il-livell ta’ protezzjoni legali għal ċerti speċi ta’ annimali. 
 • Li jitħejja qafas strateġiku biex jgħin fl-għaqda ta' sħubija ma’ partijiet interessati, tittejjeb il-koordinazzjoni, titnaqqas id-duplikazzjoni tal-isforzi, u jiġi pprovdut approċċ nazzjonali aktar effettiv u konsistenti għat-titjib tal-ħarsien tal-annimali. 
 • Biex titkejjel ir-rieda taċ-ċittadini bħala konsumaturi sabiex joqogħdu attenti għall-prodotti magħmula permezz ta’ miżuri ta’ ħarsien aħjar u potenzjalment iħallsu aktar għal dawk il-prodotti. 
 • Li jiġi rrikonoxxut ir-rwol tal-produtturi primarji u ssir ħidma sabiex jiġu evitati piżijiet sproporzjonati fuqhom filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet ġeografiċi u klimatiċi. 
 • Li l-istrateġija tiġi allinjata mal-ħidma li qed issir f’livell Ewropew fil-kuntest tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-Istrateġija “Farm to Fork” u l-Istrateġija għall-Bijodiversità. 

 
2.      Mistoqsijiet ta’ konsultazzjoni
 
  1. Taħseb li d-dispożizzjonijiet leġiżlattivi attwali joffru biżżejjed salvagwardji biex tiġi żgurata l-protezzjoni u l-ħarsien tal-annimali? Liema bidliet istituzzjonali u leġiżlattivi tipprevedi u tantiċipa?
  2. Liema żviluppi ewlenin u kodiċi ta’ prattika li huma kruċjali għat-titjib tal-ħarsien tal-annimali tixtieq tara fis-seħħ fl-istruttura l-ġdida u/jew introdotti fl-operazzjonijiet attwali?
  3. Liema inizjattivi edukattivi speċifiċi fil-qasam tal-ħarsien tal-annimali jeħtieġ li jiġu introdotti u liema miżuri jeħtieġ li jiġu msaħħa u sostnuti biex jiggarantixxu livell ogħla ta’ għarfien?
  4. X’għandu jkun ir-rwol ta’ organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) u istituzzjonijiet ta’ riċerka jew edukattivi fil-qasam tal-protezzjoni u l-ħarsien tal-annimali fil-Gżejjer Maltin?
  5. Kif jistgħu l-produtturi primarji jiġu appoġġjati fi kwalunkwe sforz li jsir biex jiżdied il-ħarsien tal-annimali?3.   Dokumenti

4.   Sottomissjonijiet

Individwi u organizzazzjonijiet kienu mistiedna jibagħtu s-sottomissjonijiet tagħhom dwar dan l-objettiv propost bil-miktub permezz
ta’ email: ahwdconsultations.mafa@gov.mt

Is-sottomissjonijiet waslu għand il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali sa mhux aktar tard mil-1 ta’ Lulju 2022.

Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.


Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)


Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-
Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586).
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.  

www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg