Navigate Up
Sign In

Att sabiex jemenda l-Att dwar ix-Xandir, Kapitlu 350 tal-Liġijiet ta’ Malta, u Avviżi Legali sabiex jemendaw Leġislazzjoni Sussidjarja relatata

KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA U KONKLUŻA

Go to the English version

 
Mingħand: Ministeru fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru​
​Ippubblikata: ​8 ta' Mejju 2020
​Tagħlaq: ​22 ta' Mejju 2020
​Aġġornata: ​17 ta' Ġunju 2020
 

Riżultat tal-Konsultazzjoni: Rapport Finali

Legislative Public Consultations - Feedback Report Broadcasting Act.pdfLegislative Public Consultations - Feedback Report Broadcasting Act.pdf

Konsultazzjoni Oriġinali


1.      Sfond


L-iskop ta’ dan l-Abbozz li qed jiġi propost hu sabiex isiru l-emendi neċessarji għall-Att dwar ix-Xandir, sabiex:
 

  • tiġi trasposta d-Direttiva (UE) 2018/1808 tal- Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Novembru 2018 li temenda d-Direttiva 2010/13/UE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil- liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal- media awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet tas-suq li qed jinbiddlu; u
  • jsiru dispożizzjonijiet anċillari u konsekwenzjali

Artiklu 2 tad-Direttiva tal UE jgħid li l-Istati Membri L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sad-19 ta' Settembru.

Din id-Direttiva temenda d-Direttiva 2010/13/UE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva, fid-dawl ta' realtajiet tas-suq li qed jinbiddlu.

Żviluppi teknoloġiċi mgħaġġla wasslu għal tipi ġodda ta ' servizzi, inbidlu t-tendenzi tat-telespettaturi, u l-kontenut iġġenerat mill-utent kiseb importanza ikbar. Il-qafas legali issa qed jiġi aġġornat biex iqis dawn l-iżviluppi.

Sabiex jiġu trasposti d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-UE fil-liġi nazzjonali, hu meħtieġ li jsiru tibdiliet sostanzjali għall-Att dwar ix-Xandir. Il-Gvern qed jipproponi li jaddotta armonizzazzjoni minima f’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva, mingħajr ma jiġu kompromessi dispożizzjonijiet iktar stretti fl-Att eżistenti. Sabiex tiġi żgurata konsistenza bejn l-Att prinċipali u wħud mil-Leġislazzjoni Sussidjarja, emendi għal-Leġislazzjoni Sussidjarja relevanti qed jiġu proposti ukoll. 


2.
     
Dokumenti

ABBOZZ TA' LIGI - EMENDI KAP350  - FINAL DRAFT - 21.04.2020.pdfAbbozz tal-Att li jemenda Kap. 350​

Notifikazzjoni tal-Gvern - Emendi LS 350.18 - 17.04.2020.pdfAbbozz ta’ Notifikazzjoni tal-Gvern sabiex temenda Leġislazzjoni Sussidjarja 350.18

 

Importanti li tkun taf li s-sottomissjonijiet se jkunu ppubblikati fuq is-sit tal-internet fi tmiem il-konsultazzjoni pubblika.  Il-Ministeru li qed jixpruna din l-attivita’ biss għandu jedd sħiħ fuq ikunux ippubblikati kummenti.

 
Is-sottomissjonijiet riċevuti flimkien mal-identita’ tal-kontributur, se jkunu ippubblikati fuq l-internet, ħlief jekk il-kontributur joġġezzjona li d-data personali m’għandiex tkun ippubblikata għaliex dan jista’ jagħmel ħsara lill-interess leġittimu.  F’dan il-każ is-sottomissjoni tista’ tkun ippubblikata’ taħt isem fittizju. F’każijiet oħra il-kontribuzzjoni mhux se tkun ippubblikata u lanqas fil-prinċipju il-kontenut mhux se jkun ikkunsidrat. Kull oġġezzjoni li tikkonċerna l-pubblikazzjoni tad-data personali għandha tintbgħat e-mail fuq dan l-indirizz elettorniku: onlineconsultations@gov.mt.
 

Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)


Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586).
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.  

www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg