Navigate Up
Sign In

Konsultazzjoni Pubblika dwar il-Politika Agrikola Nazzjonali għall-Gżejjer Maltin 2018 – 2028

​​Konsultazzjoni Magħluqa


 
Mingħand: Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima
​Ippubblikata: ​1 ta' Marzu 2018
​Tagħlaq: 31 ta' Marzu 2018​
​Aġġornata: ​2 ta' April 2018​
 

1. Sfond

Politika Agrikola komprensiva għall-Gżejjer Maltin intalbet minn diversi partijiet ikkonċernati sabiex tiġi pprovduta direzzjoni nazzjonali strateġika għal dan is-settur dinamiku. 

Is-settur agrikolu fil-Gżejjer Maltin kien immodifikat b’mod sinifikanti wara l-adeżjoni ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea u l-bidliet fid-diversi aspetti tiegħu għadhom għaddejjin. B’hekk, din il-politika ta’ għaxar snin hija maħsuba biex tmexxi s-settur agrikolu f’direzzjoni aktar sostenibbli billi tipprovdi l-mezzi li permezz tagħhom jista’ jiżviluppa u jiffjorixxi, filwaqt li jibqa’ fil-parametri tal-Politika Agrikola Komuni u ta’ regolamenti pertinenti oħrajn. 

Il-Politika Agrikola għall-Gżejjer Maltin 2018-2028 hija maħsuba biex tipprovdi direzzjoni ċara lill-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha, li jvarjaw minn entitajiet pubbliċi involuti fiċ-ċertifikazzjoni, il-ħruġ tal-permessi u t-teħid tad-deċiżjonijiet sa entitajiet privati involuti direttament fix-xenarju agrikolu li għandhom il-ħsieb li jinvestu jew jiddiversifikaw in-negozju tagħhom. Bħala l-objettiv ewlieni għal din il-Politika Agrikola, ġiet identifikata u maqbula ‘viżjoni’ għas-settur agrikolu Malti bejn entitajiet tal-gvern, rappreżentanti tas-settur privat u l-komunità tal-biedja. Din il-viżjoni kienet tinvolvi l-iżvilupp ta’ politika bil-miri kritiċi li ġejjin:
  • Li tiżdied il-kompetittività tal-bdiewa attivi u ta’ dawk li jrabbu l-bhejjem billi ssir enfasi fuq il-kwalità u t-tħaddin tad-diversifikazzjoni;
  • Li jiġi ffaċilitat id-dħul ta’ bdiewa żgħażagħ billi jinħoloq settur tan-negozju agrikolu kosteffettiv;
  • Li titrawwem is-sostenibbiltà tal-attivitajiet agrikoli billi dawn jiġu adattati għall-kundizzjonijiet ġeoklimatiċi lokali;
  • Li jiġi żgurat li l-art agrikola tiġi ġestita minn bdiewa ġenwini għal finijiet agrikoli u għal attivitajiet relatati.


 
2. Dokumenti

Dan id-dokument huwa traduzzjoni tal-verżjoni Ingliża, ‘National Agricultural Policy for the Maltese Islands 2018 – 2028’ żviluppata minn Atriga Consulting Services Ltd.​
3. Sottomissjonijiet​

Ir-risposti intbagħtu: ​

Bl-imejl:       ruraldevelopment.mesdc@gov.mt  
 
Bil-posta:     Blokk C, Direttorat tal-Agrikoltura
                    Dipartiment tal-Iżvilupp Rurali,

         National Agricultural Research Centre,

 

                    Għammieri, Marsa, MRS 3300 

 
Is-sottomissjonijiet waslu sal-31 ta' Marzu 2018.
 
Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.

 

 
Protezzjoni u Privatezza tad-data – Att Dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap440)
 
L-Att tal-Protezzjoni tad-Data, 2011, jirregola l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma b’mod elettroniku jew manwalment.  Il-Ministeru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili jiġbor l-informazzjoni neċessarja li huma intenzjonati biex jaqdu l-funżjonijiet u huma b’tali mod li jikkonformaw mal-prinċipji tal-protezzjoni tad-data hekk kif imniżżla fl-att. Il-verifikazzjoni tan-numru tal-karta ta’ l-identita se jseħħ meta jkun neċessarju. Kull data personali pprovduta se tkun ipproċessata skont l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-data (Kap 440).
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.  

www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg