Navigate Up
Sign In

Konsultazzjoni pubblika dwar il-ġestjoni tal-ambjent f’siti ta’ kostruzzjoni

​​Din il-konsultazzjoni hija magħluqa.

 
 
 
Mingħand: Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura - Uffiċċju għar-Regolamentazzjoni tal-Bini
​Ippubblikata: ​11 ta' Diċembru 2015
​Tagħlaq: ​29 ta' Jannar 2016
​Aġġornata: 1 ta' Frar 2016
 

Tnedija ta’ abbozz ta’ avviż legali ġdid għall-konsultazzjoni pubblika dwar il-ġestjoni tal-ambjent f’siti ta’ kostruzzjoni

 
Sfond
 
Il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, permezz tal-Uffiċċju għar-Regolamentazzjoni tal-Bini, qed iniedi konsultazzjoni pubblika bl-iskop li jiżdied l-għarfien biex tingħata l-attenzjoni meħtieġa lill-ambjent ta’ madwarna fl-industrija tal-bini.
 
Fi snin preċedenti, l-industrija tal-bini kienet ittimbrata bħala waħda li ma tagħtix attenzjoni biżżejjed, speċjalment fuq il-lantijiet tax-xogħol. Għaldaqstant, il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, matul dawn is-sentejn u nofs, kien qed jagħmel analiżi ta’ dak li qed jiġri fil-passat, fejn kienu jirriżultaw għadd ta’ każi ta’ traskuraġni.
 
Il-konsultazzjoni pubblika tfasslet wara riflessjoni serja ta’ madwar 25 sena ta’ attività fl-industrija tal-bini fejn tqiesu kemm l-akbar proġetti li kellna f’pajjiżna kif ukoll oħrajn iżgħar fejn tul dan il-perjodu, dan il-qasam inbidel drastikament.
 
Tul dawn is-snin, il-ħaddiema tħarrġu iżjed, il-makkinarju ra tibdil kbir, it-tip ta’ materjali li qed jintużaw inbidlu, u kien hawn influss qawwi ta’ influwenzi barranin, kemm bħala riżultat ta’ teknoloġiji ġodda u eluf ta’ ħaddiema li ġew jaħdmu f’dan il-qasam.
 
Għal dan il-għan, l-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini (BRO) ħass il-ħtieġa li jwassal messaġġ komprensiv permezz ta’ din il-konsultazzjoni pubblika dwar l-obbligi li jeżistu f’xogħlijiet ta’ kostruzzjoni. L-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini qiegħed hemm biex jgħin u jassigura li, kull min ser ikun jimbarka fuq xogħlijiet ta’ żvilupp, jiġi ggwidat li għandu l-obbligu li jassigura li ma jħallix affarijiet jiġru li jkunu ta’ dannu għan-nies tal-madwar u għall-ambjent inġenerali.
 
F’dawn is-sentejn u nofs, dan l-Uffiċċju ħa l-inkarigu, flimkien ma’ dawk kollha involuti fl-industrija tal-bini, biex iħares bir-reqqa lejn il-leġislazzjoni fil-preżent, u ġie studjat kif din tista’ titjieb. Fix-xhur li ġejjin se tissaħħaħ il-leġislazzjoni prevalenti bil-pubblikazzjoni ta’Avviż Legali ġdid ibbażat fuq din il-konsultazzjoni pubblika, iżda s-sisien ta’ dan se jibqa’ fil-qofol tiegħu dak li qegħdin noperaw bih illum.
 
Fl-isfond ta’ dan kollu l-Gvern qiegħed iniedi din il-konsultazzjoni pubblika bil-għan li jisma’ l-opinjonijiet u suġġerimenti tal-pubbliku inġenerali, għaqdiet tas-soċjetà ċivili, rappreżentanti tal-ħaddiema, rappreżentanti ta’ sidien ta’ negozju, partiti politiċi, istituzzjonijiet tal-Gvern u ta’ dawk kollha li b’xi mod jixtiequ li jagħtu l-kontribut tagħhom f’dan il-proċess.
 
 
Il-punti saljenti tal-Abbozz tal-Avviż Legali li qiegħed jiġi ppubblikat u li wieħed jista’ jikkonsulta fuq is-sit elettroniku www.bro.gov.mt huma:-
 
Li jitnaqqas l-inkonvenjent għall-ġirien
 
Jonqsu t-trabijiet u t-tixrid ta’ materjal ta’ kostruzzjoni
 
Jittejjeb l-impatt viżiv tas-siti ta’ kostruzzjoni u l-ambjent ta’ madwarhom
 
(Dawn ir-regolamenti japplikaw għal xogħlijiet ta’ kostruzzjoni li jinkludu wkoll twaqqiegħ u skavar.)
Miżuri biex jiġu kkontrollati l-ammont ta’ trabijiet li jinħolqu waqt twettieq ta’ xogħlijiet:
 
Tqattiegħ ta’ ġebel u jew bricks għandu jsir ġo spazju magħluq, per eżempju: struttura magħluqa b’materjal impermejabbli li tiġi mtella’ temporanjament fuq il-lant tax-xogħol.
 
Għandha tintuża għodda b’sistema li telimina t-trabijiet.
 
Ramel, xaħx u materjal ieħor użat għall-bini għandu jiġi trasportat, depożitat u maħżun f’kontenituri magħluqa.
 
Siti ta’ kostruzzjoni u l-madwar għandhom jinżammu nodfa f’kull ħin.
 
Invjar li jsir fuq ġewwa għandu jsir biss meta l-ftuħ kollu li jagħti għal barra jkun magħluq filwaqt li l-invjar fuq il-faċċata għandu jsir bl-użu ta’ makkinarju li jkun mgħammar b’sistemi li jeliminaw it-trabijiet maħluqa. Il-post fejn isir dan it-tip ta’ xogħol għandu jiġi mgħotti b’materjal li joħloq ilqugħ għall-ħruġ tat-trabijiet.
 
Kulħadd huwa obbligat li jħares madwar is-siti ta’ kostruzzjoni minn trabijiet u materjal li jista’ jaqa’ mis-sit innifsu. Importanti li wieħed jagħlaq l-aċċess għal fuq is-sit.
 
Dan it-tip ta’ għeluq għandu jkun magħmul minn materjal apposta għoli tal-inqas tmien filati u mgħammar b’kaskata għall-iskart u b’dawl adegwat.
 
Il-ħinijiet li fihom permessi xogħlijiet ta’ kostruzzjoni huma bejn is-7 ta’ filgħodu u t-8 ta’ filgħaxija, minbarra l-Ħdud u l-Festi, iżda ma jistgħux isiru xogħlijiet ta’ skavar jew twaqqiegħ bejn is-2:00 p.m. u l-4:00 p.m. tul is-sena kollha.
 
Mhux permess lanqas li jsir xogħol ta’ skavar u ta’ twaqqiegħ f’żoni turistiċi fil-perjodu ta’ bejn il-15 ta’ Ġunju u t-30 ta’ Settembru kif definit mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu.
 
 
Il-konsultazzjoni pubblika għalqet nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Jannar 2016.
 
Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.
Importanti li tkun taf li s-sottomissjonijiet se jkunu ppubblikati fuq is-sit tal-internet fi tmiem il-konsultazzjoni pubblika.  Il-Ministeru li qed jixpruna din l-attivita’ biss għandu jedd sħiħ fuq ikunux ippubblikati kummenti.
 
Is-sottomissjonijiet riċevuti flimkien mal-identita’ tal-kontributur, se jkunu ippubblikati fuq l-internet, ħlief jekk il-kontributur joġġezzjona li d-data personali m’għandiex tkun ippubblikata għaliex dan jista’ jagħmel ħsara lill-interess leġittimu.  F’dan il-każ is-sottomissjoni tista’ tkun ippubblikata’ taħt isem fittizju. F’każijiet oħra il-kontribuzzjoni mhux se tkun ippubblikata u lanqas fil-prinċipju il-kontenut mhux se jkun ikkunsidrat. Kull oġġezzjoni li tikkonċerna l-pubblikazzjoni tad-data personali għandha tintbgħat e-mail fuq dan l-indirizz elettorniku: onlineconsultations@gov.mt.
 
 
Protezzjoni u Privatezza tad-data – Att Dwar il-P​rotezzjoni tad-Data (Kap440)
 
L-Att tal-Protezzjoni tad-Data, 2011, jirregola l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma b’mod elettroniku jew manwalment.  Il-Ministeru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili jiġbor l-informazzjoni neċessarja li huma intenzjonati biex jaqdu l-funżjonijiet u huma b’tali mod li jikkonformaw mal-prinċipji tal-protezzjoni tad-data hekk kif imniżżla fl-att. Il-verifikazzjoni tan-numru tal-karta ta’ l-identita se jseħħ meta jkun neċessarju. Kull data personali pprovduta se tkun ipproċessata skont l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-data (Kap 440).
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.