Navigate Up
Sign In

White Paper fuq ir-Regolatur tal-Bini u Kostruzzjoni

​KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA 

  
 
Mingħand: Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali
​Ippubblikata: ​19 ta' Settembru 2018
Tagħlaq: 15 ta' Ottubru 2018
Aġġornata: 16 ta' Ottubru 2018
Qed nanalizzaw is-sottomissjonijiet tiegħek.

Jekk jogħġbok, erġa' żur din il-paġna biex tniżżel ir-rapport finali.

Konsultazzjoni Oriġinali


1.        Sfond

L-amministrazzjoni preżenti tinsab fil-proċess li twaqqaf l-Awtorità tal-Bini u Kostruzzjoni, li ghandha sservi bhala entità regolatorja fil-qasam tal-kostruzzjoni. Din l-Awtorità se tassumi r-responsabilitajiet statutorji li fil-preżent jinsabu mifruxa għand numru ta’ entitajiet regolatorji involuti fl-istadju ta’ wara l-permess. Fl-istess ħin, huwa l-għan tal-gvern li jieħu konjizzjoni tal-liġijiet u regolamenti preżenti bl-intiża li jipproponi dawk l-emendi neċessarji u dan billi jiġu eliminati dawk il-provedimenti meqjusa bħala skaduti, jindirizza s-sezzjonijiet kontradittorji u jaġġorna l-liġijiet preżenti skont l-esiġenzi tekniċi u legali tal-lum.


Din il-konsultazzjoni għandhagħalhekk timmotiva lil dawk kollha involuti fis-settur sabiex jagħtu l-fehmiet tagħhom f’dan l-istadju importanti.


2.        Mistoqsijiet ta’ konsultazzjoni

  1. X’inhi il-fehma tiegħek fir-rigward ta’ l-istrutturi li fil-preżent huma responsabbli għar-regolamentazzjoni tas-settur tal-kos truzzjoni?  Cioe’:​
   • L-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini (BRO);
   • Il- Bord li Jirregola l-Bini (BRB);
   • L-Awtorità ta’ l-Ippjanar (PA);
   • L-Awtorità għat-Trasport f’Malta (TM);
   • Il-Kunsilli Lokali;
   • L-Awtorita’ dwar l-Ambjent u r-Riżorsi (ERA); 
   • Il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità (CRPD);
   • Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ;
   • Is-Sovvratendenza tal-Wirt Kulturali;
   • Il-Kunsill Konsultattiv dwar l-Industrija tal-Bini (BICC);
   • L-Università ta’ Malta;
   • Il-Kulleġġ tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija (MCAST),
   • Il-Bord tal-Bennejja;
   • L-Awtorità ta’ l-Artijiet;
   • Entitajiet Oħra.


  2. Tista’ tidentifika xi nuqqasijiet fl-istrumenti li ġejjin f’dak li jirrigwardja l-operat tal-kostruzzjoni wara li jinhareg il-permess? Jekk iva, tista’ telabora għal-liema sezzjoni tal-liġi qed tirreferi?​
   • A.L.88/18: Regolamenti tal-2018 dwar il-Post tax-Xogħol (Bżonnijiet Minimi tas-Saħħa u s-Sigurtà tax-Xogħol f’Siti ta’ Kostruzzjoni);
   • A.L.293/2016 Regolamenti tal-2016 dwar Apparat tax-Xogħol (Ħtiġiet Minimi għas-Saħħa u s-Sigurtà;
   • Artikolu 1638 tal-Kodiċi Ċivili,  Artikolu 225 tal-Kodiċi Kriminali;
   • L-Att dwar il-Periti;
   • L-Att dwar il-Professjoni ta’ l-Inġiniera;
   • L-Att dwar l-Iżvilupp u Ippjanar, 2016;
   • L.S. 499.57 Regolamenti Dwar Toroq Ġodda u Xogħlijiet fToroq;
   • Kodiċi tal-Pulizija - Taqsima V Fuq Il-Postijiet Abitati, Djar u Bini ieħor;
   • L.S. 10.11 – Bini tad-Djar u Drenaġġ;
   • A.L. 259 of 2007 – Environmental Management Site Regulations;
   • A.L. 72 of 2013 - Regolamenti Dwar L-Evitar ta’ Ħsara Lil Proprjetà ta’ Terzi Persuni;
   • A.L. 96 of 1968 - Building (Safety) Regulations.

     
3.        Dokumenti

 White Paper 20092018.pdfWhite Paper.pdf
4.        Sottomissjonijiet
 
Is-sottomissjonijiet intbagħtu permezz ta' dawn il-mezzi:
Formola onlajn
                               
Is-sottomissjonijiet intbagħtu sal-15 ta' Ottubru 2018. ​
Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.

 
Importanti li tkun taf li s-sottomissjonijiet se jkunu ppubblikati fuq is-sit tal-internet fi tmiem il-konsultazzjoni pubblika.  Il-Ministeru li qed jixpruna din l-attivita’ biss għandu jedd sħiħ fuq ikunux ippubblikati kummenti.
Is-sottomissjonijiet riċevuti flimkien mal-identita’ tal-kontributur, se jkunu ippubblikati fuq l-internet, ħlief jekk il-kontributur joġġezzjona li d-data personali m’għandiex tkun ippubblikata għaliex dan jista’ jagħmel ħsara lill-interess leġittimu.  F’dan il-każ is-sottomissjoni tista’ tkun ippubblikata’ taħt isem fittizju. F’każijiet oħra il-kontribuzzjoni mhux se tkun ippubblikata u lanqas fil-prinċipju il-kontenut mhux se jkun ikkunsidrat. Kull oġġezzjoni li tikkonċerna l-pubblikazzjoni tad-data personali għandha tintbgħat e-mail fuq dan l-indirizz elettorniku: onlineconsultations@gov.mt.

Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)

Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586).​

 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)​
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.​

​​www.konsultazzjoni.gov.mt

Click on the 'Online Consultation' logo to go to the Public Consultations platform.

Top Section Banner.jpg